Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Zapytanie ofertowe - Sorbent Uniwersalny

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie :

- sorbentu uniwersalnego posiadającego wszelkie obowiązujące normy, atesty
i aktualne świadectwo dopuszczenia (CNBOP,PZH) –  2000 kg.

Znak sprawy: MT.2370.12.2020                        Krosno, 2020-07-27

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,
Fax.(0-13) 43 67 110
www.kmkrosno.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2020
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie :

- sorbentu uniwersalnego posiadającego wszelkie obowiązujące normy, atesty
i aktualne świadectwo dopuszczenia (CNBOP,PZH) –  2000 kg. 


Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem wykonawców lub opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.
Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)
kod CPV: 35110000-8,

2.    Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie sorbentu uniwersalnego:

•    Sorbent uniwersalny (granulat sypki) spełniający wszelkie obowiązujące
i dotyczące go normy, atesty i aktualne świadectwa dopuszczenia (PZH, CNBOP). Sorbent uniwersalny w opakowaniach 20 kilogramowych. Cena za sorbent musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy oraz odbiór zużytego sorbentu (odpadu) z siedziby zamawiającego (ze względu na brak możliwości magazynowania odpadu proszę podać minimalną ilość zużytego sorbentu do każdorazowego jego odbioru). Sorbent przeznaczony jest do działań ekologicznych PSP, do usuwania głównie substancji ropopochodnych z powierzchni stałych (działania drogowe).

Ilość zamawianego sorbentu uniwersalnego: 2 000 kg.

Zamawiany sorbent uniwersalny musi spełniać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

3.    Termin wykonania zamówienia:

Do 14 sierpnia 2020 r.

4.    Wymagania formalne wobec wykonawców
Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów
w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG)
Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.    Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty
Oferta powinna zawierać poniższe informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1) oraz następujące dokumenty:
1.    Kompletnie wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
2.    Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów.

6.    Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (zał. nr 2 - projekt) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.    Proces i kryteria wyboru wykonawcy
Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.


Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:
Cn/Cb x 100% = ilość punktów
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
- Cb – cena oferty badanej,
- 100% - procentowe znaczenie kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach.
Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8.    Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia
Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszone zapytanie ofertowe, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Ofertę prosimy przesyłać do 3 sierpnia 2020 roku do godz. 1200 na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,
38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl.

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

9.    Termin związania ofertą
Termin związania ofertą – 3 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.    Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,
Fax.(0-13) 43 67 110
www.kmkrosno.pl  
e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia udziela:
asp. Damian Pelczar, d.pelczar@podkarpacie.straz.pl
telefon: 13 43 66 308 wew. 21, 609 634 054
 

Zapytanie ofertowe - sorbent uniwersalny

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - sorbent

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - sorbent

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 48
Wprowadzony przez: Krystyna Janusz
Data opublikowania: 2020-07-27 13:46:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-07-27 13:47:22 Krystyna Janusz
Publikacja artykułu