Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Ogłoszenie nr 2/2020 - Zapytanie ofertowe na ubrania specjalne dla PSP

OGŁOSZENIE

nr 2/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

- ubranie specjalne dla PSP normatywne (3 częściowe – kurtka ciężka, kurtka lekka, spodnie) – 21 kompletów

(zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych)

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

OGŁOSZENIE

nr 2/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

- ubranie specjalne dla PSP normatywne (3 częściowe – kurtka ciężka, kurtka lekka, spodnie) – 21 kompletów

(zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych)

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem wykonawców lub opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 35811100-3, 35113400-3

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

  • Ubranie specjalne dla PSP składające się z kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej i spodni. Wzór zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla PSP zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 09.04.2019 roku (zał. nr 3) oraz uzgodnień określonych przez KG PSP w Warszawie dot. znaków identyfikacyjnych producenta, wkładek amortyzacyjnych stosowanych na wysokości kolan oraz rodzaju zamka zastosowanego w kurtkach (zał. nr 4).

Ilość zamawianych kompletów: 21 (lub dodatkowo kilku kompletów w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych)

Zamawiane przedmioty ochrony odzieży specjalnej muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP i być wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 5 lutego 2007 r. (Dz. Urzędowy KG PSP nr 2, poz. 17 z 2009 r.) oraz Rozporządzeniem MSWiA z dn. 30 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn zm.).

3.   Termin wykonania zamówienia:

Do 15 września 2020 r.

4.   Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów
w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG)

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.   Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1) oraz następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  2. Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów.

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (zał. nr 2 - projekt) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:

Cn/Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

- Cb – cena oferty badanej,

- 100% - procentowe znaczenie kryterium

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszoną ofertę, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Ofertę prosimy przesyłać do 26 czerwca 2020 roku do godz. 1200 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">kmkrosno@podkarpacie.straz.pl.

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 10 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl  

e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia udziela:

st. kpt. Krzysztof Szczęsny, telefon: 13 43 66 308 wew. 20 lub 661 632 131.

Ogłoszenie 2/2020 - Zapytanie ofertowe na ubrania specjalne dla PSP

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Uzgodnienia z KG PSP

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 71
Wprowadzony przez: Krystyna Janusz
Data opublikowania: 2020-06-17 16:30:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-06-17 16:33:16 Krystyna Janusz
Publikacja artykułu