Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Ogłoszenie nr 1/2020 - zakup oleju napędowego

Znak sprawy: MT.2370.4.2020                                                                Krosno, 2020-06-04

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

 

OGŁOSZENIE

nr 1/2020

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95
w ilości 1500 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95
w ilości 1500 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

 

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z  wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem Wykonawców i opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa.

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95
w ilości 1500 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

 

 

 

Podstawą do wystawienia faktury jest wskazanie zalegalizowanego układu pomiarowego

z kompensacją do 15OC przy autocysternie wraz z wydrukiem celem potwierdzenia wydanej ilości (w tym przypadku 12000 l oleju napędowego i 1500 litrów benzyny bezołowiowej 95 już z kompensacją do 15OC). W przypadku benzyny bezołowiowej dopuszcza się przyjęcie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej 150C na podstawie dowodu wydania z bazy paliw.


 

Dodatkowo Zamawiający zweryfikuje ilość dostarczonego paliwa za pomocą posiadanego elektronicznego układu pomiarowego.

Zamawiający zakupuje paliwo wyłącznie na własne potrzeby.

Termin płatności – przelew 14 dni.

 

3.   Termin wykonania zamówienia:

 

Do 17 czerwca 2020 roku

 

4.   Wymagania formalne wobec Wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów
w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG).

Wymagane jest, aby przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego Wykonawca spełnił obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1556).

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

 

5.   Wytyczne dla Wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

1.     Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2.     Koncesja na działalność objętą zamówieniem,

3.     Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

 

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (załącznik nr 2 - wzór) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

 

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

 

Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:

Cn/Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

- Cb – cena oferty badanej,

- 100% - procentowe znaczenie kryterium

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

 

Ofertę prosimy przesyłać do 15 czerwca 2020 roku do godz. 1030 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro)

 

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

 

Wykonawca po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży z Zamawiającym zobowiązany będzie przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego spełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1556).

 

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lub odwołanie treści ogłoszenia a także warunków postępowania.

 

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

 

10.      Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

 

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl    

e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

 

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia dot. przetargu otwartego
w rozumieniu art. 701-705 k.c. udziela:

st.kpt. Krzysztof Szczęsny Telefon: 13 43 66 308 wew. 20, lub kom. 661 632 131

Ogłoszenie nr 1/2020 zakup oleju napędowego

Załacznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 88
Wprowadzony przez: Krystyna Janusz
Data opublikowania: 2020-06-04 10:50:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-06-04 11:08:12 Krystyna Janusz
2020-06-04 11:03:36 Krystyna Janusz Publikacja artykułu
2020-06-04 11:03:17 Krystyna Janusz