Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?

     Praca i służba w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.
    Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 15.30 . W pozostałe dni tygodnia interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego, w godz. 7.30 – 15.30.   Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są ponadto przez Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00 Sprawami skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zajmuje się Wydział Organizacyjno-Kadrowy.
     Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w Sekretariacie KM, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.
    Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.
     Pisma wychodzące są parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę a następnie podpisywane przez komendanta.
    Wysyłka korespondencji poza Komendę Miejską PSP następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze korespondencyjnej oraz stosownej adnotacji przez pracownika kancelarii ogólnej na kopii pisma.
   

Szukaj w tym dziale: